MUG-Stegosaurus

Novelty mug-Stegosaurus by MDI Australia

  • $19.95


  • Ceramic dinosaur mug with a dynamic 3D head handle